Aktuellt

– Stipendiestiftelsen Företagsam Skola

Ansök om stipendier senast 15 april 2019

Stipendiestiftelsen utlyser tre stipendier om vardera högst 50 000 kronor i Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten. Beslut fattas av stipendiestiftelsen i början av maj och stipendierna utdelas senare hos landshövdingarna i resp län. Se utlysning

2018 års stipendiater utsedda
Fölande stipendiater utsågs 2018 av stipendiestiftelsens styrelse och stipendierna har delats ut av landshövdingarna i de tre länen tillsammans med styrelsens ledamöter och inbjudna gäster:

Hantverksprogrammet vid Sundsvalls gymnasium får 50 000 kronor för att kvalitetssäkra och utveckla elevernas utlandsförlagda APL. Läs mer>

Liigo Matson och Renforsskolan i Vindeln får 50 000 kronor för att vidareutveckla skolans praoverksamhet i bl a teknikämnet. Läs mer>

Katarina Eriksson och Charlotte Nilimaa, Alviksskolan i Luleå, får 50 000 kronor för att utveckla och sprida konceptet ”Storyfication”. Läs mer>

Mer information om stipendiaterna, kontaktuppgifter m m kommer att publiceras på dessa sidor senare under hösten. Stipendierna delas traditionsenligt ut av landshövdingarna i de tre länen

Nytt för året – ”spridningsbidrag”
Nytt för året är att stiftelsen vill stimulera spridning av stipendiaternas idéer genom ett ”tilläggsstipendium” nästa år. Om skoldan använder högst 25 000 kronor av stipendiet för fritt valda men lyckade ”spridningsaktiviteter” och inrapporterar dessa till stiftelsen före sommaren 2019 kan skolan belönas med ytterligare 25 000 kronor.

– Lärlingskompassen

Ny hemsida
Lärlingskompassens hemsida har fått ett nytt utseende. Den nya hemsidan ska dels ge information till alla som är intresserade av lärlingsutbildning, dels vara en arbetsyta för ”lärlingslärare” som arbetar med lärlingsutbildning för ungdomar eller för vuxna.

 

 

 

 

 

 

 

Nöjda deltagare på Lärlingskompassens årsmöte 30-31 januari 2019
Nätverket genomförde 30 – 31 januari sitt årsmöte, tillika avslutningsseminarium i ESF-projektet Yrkeskompassen. Totalt deltog ca 80 personer i två dagars-mötet, förlagt till Scandic Ariadne i Stockholm.

Föreläsarnas bilder och underlag från workshops finns tillgängliga i mappen:

Nätverkets GoogleDrive (Kräver behörighet genom Google-konto. Fyll i formuläret!)
Under “Material & verktyg” tillsammans med en utvärderingsenkät som visade att flertalet deltagare fann mycket av värde under de två dagarna.

Flera medlemmar uttryckte också intresse för samverkansprojekt framöver, främst när det gäller kvalitetsuppföljning av APL, men även på andra områden.

ESF-projektet nära målsnöret

Årsmötet var samtidigt ett slutseminarium i ESF-projektet Yrkeskompassen där lärare, vägledare och rektorer från Kungsbacka och Uddevalla arbetat fram fyra modeller som ska bidra till att göra gymnasiala yrkesutbildningar mer attraktiva.

Arbetet har resulterat i:

En digital platsbank för lärlingar, www.larlingsplatsen.se som skapats i samarbete med Praktikplatsen.se Ambitionen är att bygga ut den i samarbete med skolor i hela landet och samtidigt lyfta upp de gymnasiala yrkesutbildningarnas betydelse i det regionala arbetet med kompetensförsörjning

Spana på ett yrke – en tydlig och uppföljningsbar struktur för skolans s k breda vägledning där den numera obligatoriska praon integreras med både studie- och yrkesvägledningen och undervisningen i åk 7-9. Modellen är rykande aktuell eftersom en statlig utredning i slutet av januari lägger fram förslag om utvidgade skyldigheter för både skolor och skolhuvudmän när det gäller skolans breda vägledning.

En modell för kvalitetsuppföljning av APL, byggd på enkäter till elever och lärare, samt

En modell där APL integreras med ämnesundervisningen genom att eleverna inför, under och efter APL ska genomföra uppdrag som anknyter intryck och erfarenheter från arbetsplatserna med undervisningen i gymnasiegemensamma ämnen. Också här har ett antal skolor börjat arbeta med Lärlingsappen LoopMe för att överblicka och följa upp undervisningen på både individ- och gruppnivå

Mer information om modellerna finns i Google-mappar under Material & verktyg på www.larlingsplatsen.se Materialet ligger ännu öppet men kommer senare under våren att kompletteras och samtidigt reserveras för Lärlingskompassens medlemsskolor.
Praoappen – ett nytt digitalt verktyg

För att underlätta planering , genomförande och uppföljning av skolans breda ”vägledningsprocess” har projektet låtit forskningsföretaget ME Analytics ta fram en app, baserad på programvaran LoopMe.

– Science Kids/BUNT

Små barns hjärnor och lekfullt lärande
Hösten 2018 genomfördes det andra seminariet i serien ”Små barns hjärnor och lekfullt lärande” där ambitionen är att föra samman perspektiv på förskolans arbete från hjärnforskare, utvecklingspsykologer och pedagoger och visa möjligheterna i ett tvärvetenskapligt arbete. I det fortsatta arbetet planeras ett nytt seminarium hösten 2019 samtidigt som möjligheterna undersöks att tillsammans med NTA Skolutveckling och Science Centers skapa en tydligare struktur för förskolornas lokala arbete med naturvetenskap och teknik

– Science Kids – tävling för elever i Teknikprogrammet år 3

Idén att låta Teknikprogrammets elever göra sina gymnasiearbeten i lokala förskolor har med stor framgång testats i både Uddevalla och Trollhättan. Inför läsåret 2018/19 utvidgas tävlingen till hela landet med tre priser på vardera 5 000 kronor. Mer information finns i bifogade rektorsbrev

– Psykologiguiden.UNG

Ungdomar intresserade av psykisk ohälsa

Stiftelsen Företagsam har tillsammans med Sveriges Psykologförbund tagit initiativ till en folkbildning om ungas psykiska ohälsa där utgångspunkten är att utifrån ungdomarnas egna uttalade behov kartlägga och sammanställa vad som kan och bör göras av skolor och skolhuvudmän för att motverka den eskalerande psykiska ohälsan bland ungdomar. I projektet ingår också att ta fram ett kvalitetssäkrat informationsmaterial riktat både till de unga själva samt till skolans personal. Projektet har erhållit ett anslag på 5.2 miljoner från Allmänna Arvsfonden för att driva projektet i samarbete med Lärarnas Riksförbund och Sveriges Elevkårer under åren 2018-2020. Projektledare är Elinor Schad.

En enkät som genomförts av projektet bekräftar bilden av psykisk ohälsa som ett växande ungdomsproblem men också att många ungdomar vill veta mer.

Kort sammanfattning av Elinor Schads artikel

facebooksida